Tag Archives: Pro Yod

เพิ่มความแม่นยำในการพัตต์ระยะต่ำกว่า 6 ฟุต

​ระยะ 3-6 ฟุต หรือระยะ “ขาสั่น” ของใครหลายๆคน เป็นการพัตต์ระยะสั้นที่หลายคน เมื่อถึงเวลาที่จะพัตต์อยในระยะนี้ มักจะมีเรื่องให้ได้คิดมาก เช่น ตั้งลายตรงหรือไม่, ไม่แน่ใจในไลน์ที่อ่านเมื่อเข้าไปจรดลูก หรือ เกิดความสงสัยบางอย่างขึ้น เราจะมีวิธีซ้อมและคิดอย่างไร โปรยอด มีคำตอบ