รายละเอียดราคาหลักสูตร
คอร์สเรียนผู้ใหญ่ | Academy Pro

P1 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P1
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
รายชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1,900 บาท
มือใหม่สร้างพื้นฐานสวิง 10 ชั่วโมง 6 เดือน 12,900 บาท
มือใหม่ต้องการพัฒนา 25 ชั่วโมง 1 ปี 29,900 บาท
มือใหม่ต้องการออกรอบ 25 ชั่วโมง + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 34,900 บาท
เรียนแบบต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง + Trackman Analysis 6 ครั้ง + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 69,900 บาท
P1 | Adult P1
Courses
Program
Duration
Fees
Prompt Swing 1 Hrs 1 Hrs 1,900 Baht
Pattern Swing 10 Hrs 6 Months 12,900 Baht
Fundamental Skills For Beginner 25 Hrs 1 Year 29,900 Baht
Pattern & Playing Lesson 25 Hrs + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 34,900 Baht
Pattern For Performance 50 Hrs + Trackman Analysis 6 Times + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 69,900 Baht
P2 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P2
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
รายชั่วโมง 1 ชั่วโมง (Trackman Analysis) 1 ชั่วโมง 2,500 บาท
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิง 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 16,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมลดสกอร์ 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 46,900 บาท
หลักสูตรตีไกล 6 ชั่วโมง 3 เดือน 12,900 บาท
หลักสูตรลูกสั้น 12 ชั่วโมง / 3 ครั้ง (เรียนในสนามจริง) 1 ปี 18,900 บาท
Short Game Analysis 4 ชั่วโมง / 1 ครั้ง (เรียนในสนามจริง) 4 ชั่วโมง 6,900 บาท
หลักสูตรการพัตพื้นฐาน 4 ชั่วโมง (เรียนในสนามจริง) 4 ชั่วโมง 6,900 บาท
หลักสูตร Putting Analysis 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3,900 บาท
P2 | Adult P2
Courses
Program
Duration
Fees
Prompt Swing 1 Hrs (Trackman Analysis) 1 Hrs 2,500 Baht
Short Term Development 10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 16,900 Baht
Long Term Development 25 Hrs (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 46,900 Baht
Long Drive 6 Hrs 3 Months 12,900 Baht
Short Game Development 12 Hrs / 3 Times (@Golf Course) 1 Year 18,900 Baht
Short Game Analysis 4 Hrs / 1 Times (@Golf Course) 4 Hrs 6,900 Baht
Putting Game Development 4 Hrs (@Golf Course) 4 Hrs 6,900 Baht
Putting Analysis 2 Hrs 2 Hrs 3,900 Baht
P3 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P3
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิงเพื่อลดสกอร์ 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 24,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมเข้าสู่การแข่งขัน 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 53,900 บาท
P3 | Adult P3
Courses
Program
Duration
Fees
Swing improvement for better scores 10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 24,900 Baht
Skill development for compettiotion 25 Hrs (Trackman Analysis 4 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 53,900 Baht
P4 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P4
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิงขั้นสูง 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 24,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมเข้าสู่การเป็นโปร 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 59,900 บาท
P4 | Adult P4
Courses
Program
Duration
Fees
Advance swing improvement 10 Hrs (Trackman Analysis 4 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 24,900 Baht
Skill development for professional golfers 25 Hrs (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 53,900 Baht

รายละเอียดราคาหลักสูตร
คอร์สเรียนเด็ก | Junior Program

P1 | ระดับใหม่
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง 6 เดือน 12,900 บาท
25 ชั่วโมง 1 ปี 29,900 บาท
25 ชั่วโมง + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 34,900 บาท
50 ชั่วโมง 1 ปี 57,900 บาท
P1 | Beginner for junior
Program
Duration
Fees
10 Hrs 6 Months 12,900 Baht
25 Hrs 1 Year 29,900 Baht
25 Hrs + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 34,900 Baht
50 Hrs 1 Year 57,900 Baht
P2 | ระดับก้าวสู่การพัฒนา
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 14,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) 1 ปี 36,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 41,900 บาท
50 ชั่วโมง (Trackman Analysis 8 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 79,900 บาท
P2 | Junior improvement
Program
Duration
Fees
10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 14,900 Baht
25 Hrs (Trackman Analysis 6 Times) 1 Year 36,900 Baht
25 Hrs (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Yearี 41,900 Baht
50 Hrs (Trackman Analysis 8 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 79,900 Baht
P3 | ระดับแข่งขัน
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 16,900 บาท
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 21,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 49,900 บาท
50 ชั่วโมง (Trackman Analysis 8 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 89,900 บาท
P3 | Advance for competition
Program
Duration
Fees
10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 16,900 Baht
10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 21,900 Baht
25 Hrs (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 49,900 Baht
50 Hrs (Trackman Analysis 8 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 89,900 Baht

รายละเอียดราคาหลักสูตร
Coach & Junior Development Trainer

ราคาทั่วไป
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
20 ชั่วโมง 3 เดือน 25,000 บาท
50 ชั่วโมง 1 ปี 55,000 บาท
100 ชั่วโมง 1 ปี 99,000 บาท
ออกรอบ 1 วัน 5,000 บาท
Adults Course
Program
Duration
Duration
20 Hrs 3 Months 21,100 Baht
50 Hrs 1 Year 49,000 Baht
100 Hrs 1 Year 96,300 Baht
Playing Lesson 1 Day 4,000 Baht
หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
20 ชั่วโมง 3 เดือน 16,100 บาท
หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร
Program
Duration
Fees
20 Hrs 3 Months 16,100 Baht

รายละเอียดราคา
ออกรอบของทางสถาบัน ( Academy Pro )

Playing Lesson
คอร์สเรียน
9 หลุม
18 หลุม
ส่วนตัว 4,000 บาท 5,000 บาท
2 คน 3,000 บาท / คน 4,000 บาท / คน
3-4 คน 2,500 บาท / คน 3,000 บาท / คน
Playing Lesson
Program
Duration
Duration
Private 4,000 Baht 5,000 Baht
2 persons 3,000 บาท / Persons 4,000 บาท / Persons
3-4 persons 2,500 บาท / Persons 3,000 บาท / Persons