รายละเอียดราคาหลักสูตร
คอร์สเรียนผู้ใหญ่ | Academy Pro

P1 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P1
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
รายชั่วโมง 1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2,200 บาท
มือใหม่ทดลองเรียน 5 ชั่วโมง 3 เดือน 9,500 บาท
มือใหม่พัฒนาพื้นฐานสวิง 10 ชั่วโมง 6 เดือน 14,900 บาท
มือใหม่สร้างพื้นฐานสวิง 15 ชั่วโมง 8 เดือน 19,900 บาท
มือใหม่ต้องการพัฒนาสู่การออกรอบ 25 ชั่วโมง 1 ปี 29,900 บาท
มือใหม่เรียนแบบต่อเนื่อง 50 ชั่วโมง 1 ปี 55,900 บาท
P1 | Adult P1
Course
Program
Duration
Fee
Prompt Swing 1 Hour 1 Hour 2,200 Baht
Swing For Starter 5 Hours 3 Months 9,500 Baht
Pattern Swing And Development 10 Hours 6 Months 14,900 Baht
Fundamental Skills For Beginner 15 Hours 8 Months 19,900 Baht
Pattern For Playing Lesson 25 Hours 1 Year 29,900 Baht
Pattern For Performance 50 Hours 1 Year 55,900 Baht
P1 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P1 ( PREMIUM )
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
มือใหม่พัฒนาพื้นฐานสวิง

10 ชั่วโมง + Golf Fitness 2 ครั้ง + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 17,900 บาท
มือใหม่สร้างพื้นฐานสวิง

15 ชั่วโมง + Golf Fitness 2 ครั้ง + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 22,900 บาท
มือใหม่ 15 ชั่วโมง ออกรอบได้

15 ชั่วโมง + ออกรอบ 9 หลุม + Golf Fitness 2 ครั้ง + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 26,900 บาท
มือใหม่ต้องการออกรอบ

25 ชั่วโมง + ออกรอบ 18 หลุม + Golf Fitness 4 ครั้ง +  ประกันกอล์ฟ

1 ปี 39,900 บาท
มือใหม่เรียนแบบต่อเนื่อง

50 ชั่วโมง + Trackman Analysis 6 ครั้ง + Golf Fitness 10 ครั้ง + ออกรอบ 18 หลุม + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 77,900 บาท
P1 | Adult P1 ( PREMIUM )
Course
Program
Duration
Fee
Pattern Swing And Development

10 Hours + Golf Fitness 2 Times + Golf Insurance

1 Hour 17,900 Baht
Fundamental Skills For Beginner 15 Hours + Golf Fitness 2 Times + Golf Insurance 1 Year 22,900 Baht
15 Hours For Playing Lesson 15 Hours + Playing Lesson 9 Holes + Golf Fitness 2 Times + Golf Insurance 1 Year 26,900 Baht
Pattern For Playing Lesson 25 Hours + Playing Lesson 18 Holes + Golf Fitness 4 Times + Golf Insurance 1 Year 39,900 Baht
Pattern For Performance 50 Hours (Trackman Analysis 6 Times) + Golf Fitness 10 Times + Playing Lesson 18 Holes + Golf Insurance 1 Year 77,900 Baht
P2 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P2
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
รายชั่วโมง 1 ชั่วโมง (Trackman Analysis) 1 ชั่วโมง 2,700 บาท
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิง 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 16,900 บาท
หลักสูตร Data Analysis 15 ชั่วโมง (Trackman Analysis 15 ครั้ง) 8 เดือน 30,000 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมลดสกอร์ 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) 1 ปี 39,900 บาท
หลักสูตรตีไกล 6 ชั่วโมง 3 เดือน 12,900 บาท
หลักสูตรลูกสั้น 12 ชั่วโมง / 3 ครั้ง (เรียนในสนามจริง) 1 ปี 18,900 บาท
หลักสูตรการพัตพื้นฐาน 4 ชั่วโมง (เรียนในสนามจริง) 4 ชั่วโมง 6,900 บาท
หลักสูตร Putting Analysis 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3,900 บาท
P2 | Adult P2
Course
Program
Duration
Fee
Prompt Swing 1 Hour (Trackman Analysis) 1 Hour 2,700 Baht
Short Term Development 10 Hours (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 16,900 Baht
Data Analysis 15 Hours (Trackman Analysis 15 Times) 8 Months 30,000 Baht
Long Term Development 25 Hours (Trackman Analysis 4 Times) 1 Year 39,900 Baht
Long Drive 6 Hours 3 Months 12,900 Baht
Short Game Development 12 Hours / 3 Times (@Golf Course) 1 Year 18,900 Baht
Putting Game Development 4 Hours (@Golf Course) 4 Hours 6,900 Baht
Putting Analysis 2 Hours 2 Hours 3,900 Baht
P2 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P2 ( PREMIUM )
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
เข้าใจร่างกาย เข้าใจสวิง

10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง)+ Golf Fitness 10 ครั้ง + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 29,900 บาท
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิงเพื่อลดสกอร์

15 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + Golf Fitness 2 ครั้ง + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 29,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมลดสกอร์

25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + Golf Fitness 4 ครั้ง + ออกรอบ 18 หลุม + ประกันกอล์ฟ

1 ปี 49,900 บาท
P2 | Adult P2 ( PREMIUM )
Course
Program
Duration
Fee
Swing & Golf Fitness

10 Hrs (Trackman Analysis 2 Times) + Golf Fitness 10 Times + Golf Insurance

1 Year 29,900 Baht
Adjust Swing For Scoring

15 Hrs (Trackman Analysis 4 Times) + Golf Fitness 2 Times + Golf Insurance

1 Year 29,900 Baht
Long Term Development

25 Hrs (Trackman Analysis 4 Times) + Golf Fitness 4 Times + Playing Lesson 18 Holes + Golf Insurance

1 Year 49,900 Baht
P3 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P3
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิงเพื่อลดสกอร์ 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 24,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมเข้าสู่การแข่งขัน 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 53,900 บาท
P3 | Adult P3
Course
Program
Duration
Fee
Swing improvement for better scores 10 Hours (Trackman Analysis 2 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 24,900 Baht
Skill development for compettiotion 25 Hours (Trackman Analysis 4 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 53,900 Baht
P4 | คอร์สเรียนผู้ใหญ่ P4
หลักสูตร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
หลักสูตรปรับแก้ไขสวิงขั้นสูง 10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 29,900 บาท
หลักสูตรพัฒนาฝึกซ้อมเข้าสู่การเป็นโปร 25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 59,900 บาท
P4 | Adult P4
Course
Program
Duration
Fee
Advance swing improvement 10 Hours (Trackman Analysis 4 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 29,900 Baht
Skill development for professional golfers 25 Hours (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 59,900 Baht

รายละเอียดราคาหลักสูตร
คอร์สเรียนเด็ก | Junior Program

P1 | ระดับใหม่
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง 6 เดือน 13,900 บาท
20 ชั่วโมง 1 ปี 25,800 บาท
40 ชั่วโมง 1 ปี 47,600 บาท
60 ชั่วโมง 1 ปี 65,400 บาท
P1 | Beginner for junior
Program
Duration
Fee
10 Hours 6 Months 13,900 Baht
20 Hours 1 Year 25,800 Baht
40 Hours 1 Year 47,600 Baht
60 Hours 1 Year 65,400 Baht
P2 | ระดับก้าวสู่การพัฒนา
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 15,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 4 ครั้ง) 1 ปี 39,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 44,900 บาท
50 ชั่วโมง (Trackman Analysis 8 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 79,900 บาท
P2 | Junior improvement
Program
Duration
Fee
10 Hours (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 15,900 Baht
25 Hours (Trackman Analysis 4 Times) 1 Year 39,900 Baht
25 Hours (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 44,900 Baht
50 Hours (Trackman Analysis 8 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 79,900 Baht
P3 | ระดับแข่งขัน
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) 6 เดือน 16,900 บาท
10 ชั่วโมง (Trackman Analysis 2 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 6 เดือน 21,900 บาท
25 ชั่วโมง (Trackman Analysis 6 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 49,900 บาท
50 ชั่วโมง (Trackman Analysis 8 ครั้ง) + ออกรอบ 18 หลุม 1 ปี 89,900 บาท
P3 | Advance for competition
Program
Duration
Fee
10 Hours (Trackman Analysis 2 Times) 6 Months 16,900 Baht
10 Hours (Trackman Analysis 2 Times) + Playing Lesson 18 Holes 6 Months 21,900 Baht
25 Hours (Trackman Analysis 6 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 49,900 Baht
50 Hours (Trackman Analysis 8 Times) + Playing Lesson 18 Holes 1 Year 89,900 Baht

รายละเอียดราคาหลักสูตร
Coach & Junior Development Trainer

ราคาทั่วไป
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
20 ชั่วโมง 3 เดือน 25,000 บาท
50 ชั่วโมง 1 ปี 55,000 บาท
100 ชั่วโมง 1 ปี 99,000 บาท
ออกรอบ 1 วัน 5,000 บาท
Adults Course
Program
Duration
Duration
20 Hours 3 Months 21,100 Baht
50 Hours 1 Year 49,000 Baht
100 Hours 1 Year 96,300 Baht
Playing Lesson 1 Day 4,000 Baht
หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร
คอร์สเรียน
อายุคอร์ส
ราคาเรียน
20 ชั่วโมง 3 เดือน 16,100 บาท
หลักสูตร Modern Coaching : ฝึกซ้อมต่อเนื่องหลังจากเรียนกับโปร
Program
Duration
Fee
20 Hours 3 Months 16,100 Baht

รายละเอียดราคา
ออกรอบของทางสถาบัน ( Academy Pro )

Playing Lesson
คอร์สเรียน
9 หลุม
18 หลุม
ส่วนตัว 4,000 บาท 5,000 บาท
2 คน 3,000 บาท / คน 4,000 บาท / คน
3-4 คน 2,500 บาท / คน 3,000 บาท / คน
Playing Lesson
Program
Duration
Duration
Private 4,000 Baht 5,000 Baht
2 persons 3,000 Baht / Persons 4,000 Baht / Persons
3-4 persons 2,500 Baht / Persons 3,000 Baht / Persons