Hit the Fairway ตีเข้าแฟร์เวย์ก่อน ได้เปรียบก่อน

Hit the Fairway

กอล์ฟเป็นกีฬาของความผิดพลาด อยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันเท่านั้น การทีออฟให้อยู่ในแฟร์เวย์จึงมีความสำคัญ ซึ่งถ้าท่านนักกอล์ฟมีการเริ่มต้นดีในแต่ละหลุม ไม่เจออุปสรรคต่างๆ ในการเล่น เกมส์ในการเล่นของท่านก็จะง่ายขึ้นและสามารถทำคะแนนในแต่ละหลุมได้ดีขึ้น

เมื่อท่านนักกอล์ฟทราบถึงทิศทางของลูกตัวเองกันแล้ว ในลำดับต่อไปท่านนักกอล์ฟก็ต้องรู้ถึงระยะในการตีแต่ละไม้ของท่านเองด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน

• การรู้ทิศทางของลูกตัวเอง และสามารถที่จะควบคุมทิศทางนั้นได้

• รู้ระยะไม้ต่างๆ ว่าแต่ละไม้ ตีได้เท่าไหร่ ต้องมีความแม่นยำทั้งในการคำนวณระยะ และการตี

• มีการวางแผนที่ดี หลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลทำให้ต้องเสียแต้ม เมื่อมีการวางแผนแล้วตัดสินใจเด็ดขาด ห้ามเปลี่ยนแผนการเล่นอย่างกะทันหัน

เพียงแค่ท่านนักกอล์ฟมีการเริ่มต้นที่ดี ก็มีชัยในการเล่นไปกว่าครึ่งแล้ว การตีไปให้อยู่ในแฟร์เวย์จึงเป็นกุญแจสำคัญในการทำสกอร์ที่ดี